Раздел 1. Организатори и Официални правила на кампанията
Националната кампания за насърчаване на четенето „Читателска щафета 5: Патилански приключения“ („Щафета 5“) се организира от фондация „ДЕТСКИ КНИГИ“, със седалище и адрес на управление в град София 1113, ул. „Самоков“ № 3, ап. 51, вписано в Регистъра на ЮЛНЦПП при Министерство на правосъдието, ЕИК 176566685 (“Организатор“).

Настоящите Официални правила са изготвени и публично оповестени към датата на започване на Щафета 5 и са свободно достъпни на интернет сайт www.shtafeta.detskiknigi.com през целия период на Щафета 5, в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство.

Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила по начин и време, каквито намери за добре, като промените влизат в сила от момента на публичното им оповестяване на интернет сайт: www.shtafeta.detskiknigi.com.

С изпращането на формуляр за участие, участникът се съгласява и приема настоящите Официални правила за участие в Щафета 5, включително техните изменения и допълнения, действащи към съответния момент.

Раздел 2. Територия на Щафета 5
Щафета 5 се организира и провежда на територията на Република България.

Раздел 3. Период на Щафета 5
Щафета 5 стартира на 26.09.2016 г. и ще продължи до 07.01.2017 г. (включително, важи пощенското клеймо).

Раздел 4. Право на участие
В Щафета 5 имат право да участват всички физически лица на възраст от 6 до 13 години, прочели минимум 3 (три) книги от предложените от Организатора заглавия, включени в Щафета 5 („Допустими участници“). Участието в Щафета 5 не е обвързано с покупка. Не се приемат за допустими участници онези, прочели книги, различни от предложените в кампанията „Читателска щафета 5: Патилански приключения“.

Раздел 5. Механизъм на Щафета 5
Всеки Допустим участник, който в периода на Щафета 5 прочете минимум 3 (три) книги по избор от предложените от Организатора заглавия, може да си изтегли и попълни формуляр за участие, който му дава шанса да участва в томболата за големи награди или в спечелването на една от 500 (петстотин) колекционерски значки.

Формулярите за участие следва да бъдат подписани от родител/настойник/учител/библиотекар, който да удостовери с подписа си, че е уведомен за участието на Допустим участник в кампанията.

Формулярите за участие се изпращат по пощата до адрес: За „Читателска щафета“, 1113 София 13, п.к. 204. Възможно е изпращането на формулярите на няколко Допустими участника в една пощенска пратка. Допуска се попълването на данните на училището или библиотеката от възрастен и размножаването на формуляри за участие с предварително попълнена информация за училище/библиотека.

Имената на всеки Допустим участник, чийто формуляр за участие бъде получен на посочения по-горе адрес, ще бъдат публикувани в сайта shtafeta.detskiknigi.com, раздел „Поща“. Там ще се указва и пощенското клеймо (важи датата на изпращане на писмото). Всеки Допустим участник, който не открие името си в списъците, не участва в томболата за награди. При възникнали въпроси относно неполучени формуляри или необработени данни, родител/настойник може да се обърне към Организатора на мейл igra@detskiknigi.com.

Организаторът не носи отговорност за неполучен в пощенската си кутия или изпратен на друг адрес формуляр за участие.

Формулярите за участие, изпратени извън периода на провеждане на Щафета 5, не дават право на участие в кампанията.

Всеки участник, попълнил и изпратил формуляр за участие, има правото да участва в томболата за получаване на някоя от наградите („Големи награди“), а първите 500 получени формуляра гарантирано получават колекционерски значки и сертификати „Супер читател“ („Значки“), осигурени от Организатора. Всички награди ще бъдат изпратени до адреса на училището или библиотеката, посочени във формуляра за участие.  Ненадлежно попълнени формуляри за участие или формуляри, подадени извън периода на Щафета 5, няма да участват в тегленето за Големи награди. Организаторът не носи отговорност за невярно или неточно попълване на данните на участниците.

Раздел 6. Описание на наградите
6.1. Значки
Първите 500 участници, изпратили по пощата надлежно попълнен формуляр за участие, гарантирано получават колекционерски значки и сертификати „Супер читател“ („Значки“), осигурени от Организатора. Те ще бъдат изпратени до адреса на училището или библиотеката, посочени във формуляра за участие.  

6.2. Големи награди
Измежду всички участници, изпратили по пощата надлежно попълнен формуляр за участие, ще бъде проведено теглене на случаен принцип за избиране на петима участници, които ще получат някоя от Големите награди, представляващи: 2 бр. таблети и 3 комплекта с книги на стойност ….

Тегленето ще бъде проведено не по-късно от 19.01.2017 г.

Организаторът има право по своя преценка да изключи участник от Щафета 5, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Официални правила, и/или осъществи или се опита да осъществи злоупотреба с цел получаване на награда.

Участник не може да иска наградата да бъде разменяна, преотстъпвана или за него да се получават пари или други облаги.

Раздел 7. Отговорност
Организаторът не носи отговорност за проблеми при неуспешно изпращане на формулярите за участие или неполучени награди.

Раздел 8. Защита на личните данни
Участието в Щафета 5 е доброволно и зависи от съгласието на родител/настойник на участника. За участие в кампанията, всеки участник предоставя на Организатора трите си имена, възраст, телефонен номер на родител/настойник/учител за връзка, адрес на учебно заведение или библиотека и e-mail за контакт. Организаторът носи отговорност за събирането и обработването на предоставените от участниците лични данни.

Организаторът ясно обозначава доброволния характер на предоставяне на данните и в случай, че родител/настойник откаже да предостави личните данни на участник или оттегли съгласието си впоследствие, участието в кампанията се преустановява.

С подаването на формуляр за участие в Щафета 5, родител/настойник на участника се съгласява предоставените лични данни да бъдат съхранявани и обработвани за целите на кампанията, съответно за да бъдат изпращани уведомления до печелившите.

При предоставяне на непълни и/или неверни лични данни Организаторът има право да откаже участието на участник в тегленето.

Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани за регистрация в тегленето от друго лице, независимо дали първото е дало или не съгласие за това.

Всеки участник има право на достъп до обработваните от Организатора лични данни и право да поиска от Организатора заличаване, коригиране или блокиране на данните, като отправи писмено заявление до Организатора на адреса на управление.

Раздел 9. Прекратяване на Щафета 5
Организаторът има неотменимо право да прекрати Щафета 5 по всяко време, в случай на възникване на форсмажорно обстоятелство или при други обективни причини. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

Раздел 10. Спорове
Всички спорове, възникнали между Организатора и участниците в Щафета 5, ще бъдат уреждани по взаимно съгласие.

One thought on “Официални правила на „Читателска щафета 5: Патилански приключения“

  1. Pingback: Правилата на „Читателска щафета 5: Патилански приключения“ – Читателска щафета

Comments are closed.